Protokoll- Generalforsamling i PATA Norway Chapter 2019

Generalforsamlng ble avholdt torsdag 21. februar 2019 kl, 18:30 hos Thai Airways i Akersgata 32, Oslo

l. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Styrets leder, Michael Sørensen, åpnet generalforsamlingen. Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

2. Kartlegging av stemmetall
Tilstede på generalforsamlingen var totalt 14 personer, hvorav 9 bedriftsmedlemmer fra 8 ulike medlemsbedrifter og 5 individuelle medlemmer. Ingen var representert ved oversendt fullmakt. I henhold til vedtektene har journalist og individuelle medlemmerforslagsrett, men ikke stemmerett på Generalforsamlingen.
Det ble således notert at det var 8 stemmeberettigede rnedlemmer representert på generalforsamlingen. Fortegnelsen av tilstedeværende er vedlagt protokollen.

3. Konstituering; valg av ordstyrer, referent og 2 personertil å signere protokollen
Styrets leder Michael Sørensen foreslo , Birgitt Rostrup som ordstyrer og Birgitte ble, enstemmig valgt til møteleder.
Torill Delbekk Arnesen ble enstemmig valgt til referent.
Cristina Quevedo og Anna Maria Dahl ble enstemmig valgttil å signere protokollen.

4. Styrets årsberetning 2018
Styrets leder, Michael Sørensen, gjennomgikk styrets forslag til årsberetningfor 2018. Aktivitetsnivået har vært noe lavt og det ble savnet mer aktiVitet Ønsket er mer faglig innhold. Det har vært utfordringer med å få gode samarbeidspartnere, lav oppstutning rundt arrangementer og lite sponsormidler.
Generalforsamlingen godkjente styrets årsberetning.

5. Regnskap
Styreleder Michael Sørensen gjennomgikk regnskapet for driftsåret 2018, inkludert balanse og resultat. Årsregnskapet ble sendt til de som meldte interesseforå få dette forut forgeneralforsamlingen. Resultatetfor 2018 viste et overskudd på kr 48 458,63,-.

PATA har om lag kr 300 000,- i egenkapital i formav kontanter i bank. Generalforsamlingen godkjente regnskapet uten kommentarer.

6. Fastsettelse av kontingent
Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende beslutning;
Generalforsamlingen vedtar å beholde gjeldendekontihgentsatser
- Bedriftsmed/em 1-15 ansatte: kr. 1000,- per år
- Bedriftsmed/em 16-50 ansatte: kr. 1800,- per år
- Bedriftsmed/em over 50ansatte: kr. 2500,'- per år
- Byråkjede: kr; 5006,- per år
- Individuelt medlemskap: kr. 300,-per person per år
- Journalist medlemskap:  Gratis

7. Orientering om budsjett
Styreleder Michael Sørensen informerte om budsjettet for 2019. Budsjettet er basert på regnskapet året føc De fleste kostnader er relativt konstante. Utgiftene til forbedring/endring av hjemmesiden er fordelt mellorm 2018 og 2019. Budsjetter er satt opp med planlagte inntekter på kr 205 000,- og planlagte utgifter på kr 209 000,- Det er planlagt et styrt negativt resultat da det er ønskelig med mer aktivitet i 2019 enn 2018 og det er også fremmet forslag om et studieturfond som medlemmene kan søke på til egne studieturer. Dette vil styret ta stilling ta på styremøte.
Generalforsamlingen godkjente budsjett for 2019.

8. Foreta følgende valg i henhold til. §6
Valgkomiteen bestå av Cristina Quevedo og Berit Egset hadde sendt inn en innstilling til nye styremedlemmer.

a. Valg av 4 styremedlemmer for 2 år og 2 vara
Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende beslutning:
David Røgler, Ole Andreas Skjønhas, Wenche Løvi og Marit Gresseth velg  som styremedlemmer av PATA Norway Chapter 2019 - 2021. Det ble besluttet å ta inn et ekstra styremedlem da det er rom for dette i vedtektene.

Maricor Maglasang og Vidar Olsen velges som vararepresentanter av PATA Norway Chapter 2019 - 2020

Etter gjennomført valg, ble styrets sammensetning
Formann 2018-2020: Michael Sørensen, Ibsen Reiser
Nestleder 2019-2021: Hege Kristiansen, Thai Airways
Styremedlemmer 2018-2020:
Anna Maria Dahl, STA Travel
Bitigtte Rostrup, BENNS
Sofie Jørgensen, BENNS
Styremedlemmer 2019-2021:
David RØgler, privat medlem/RCCL
Marit Gresseth, privat medlem/HRG
Ole Andreas Skjønhals, Orkideekspressen
Wenche Løvli, privat medlem/Menzies
Varamedlemmer 2019-2020:
Maricor Maglasang, HRG og Vidar Olsen, Explore Travel

9. Danning av valgkomite
Valgkomiteen for2019/2020 ble foreslått og enstemmig vedtatt og består av Berit Egset, individuelt medlem og Cristina Quevedo, Vista Travel

10. Innkomne saker
Det var ikke innmeldt noen innkomne saker.

Generalforsamlingen hevet kl. 19. 0
Oslo 21. Februar 2019

Cristina Quevedo og Anna Maria Dahl

Fortegnelse over medlemmer tilstede på Generalforsamlingen 21. februar 2019

Bedriftsmedlemmer
- ASB Consult Ved Arne Sundt-Bjerck
- Benns ved Sofie Jørgensen og Birgitte Rostrup
- STA Travel Ved Anna Maria Dahl
- Ibsen Reiser ved Michael Sørensen
- JTB Norway ved Torill Delbekk Arnesen
- Thai Airways ved Hege Kristiansen
- Vista Travel ved Cristina Quevedo
- Orkide Ekpressen ved Ole Andreas Skjønhals

Journalist & individuelle medlemmer
- Berit Egset
- Wenche Løvli
- David Røgler
- Marit Gresseth
- Tor Kjølberg