Vedtekter

§ 1: Formål
PATA Norway Chapter er en norsk ikke-kommersiell organisasjon med hovedsete i Norge, men organisasjonen er knyttet til PATA International, med hovedsete i Bangkok.
Vedtektene for PATA Norway Chapter skal ikke være i konflikt med de internasjonale reglene for PATA. Ved en eventuell slik konflikt, går de internasjonale bestemmelsene foran disse vedtektene så langt norsk lovgivning tillater det.

PATA Norway Chapter er en frivillig interesseorganisasjon for alle knyttet til reisebransjen som arbeider eller har interesse av å arbeide med Asia og Stillehavsområdet som reisemål.

PATA Norway Chapter skal i første rekke arbeide med:
– opplæring og kompetanseutvikling for bedrifter og medarbeidere i næringen.
– formidling av informasjon om destinasjoner, produkter, aktiviteter m.m.
– tiltak som kan bidra til å styrke markedsføringen av PATA sitt geografiske område.
– bygging av nettverk mellom norske medlemmmer og aktører i PATA-landene.
– fokusering og utvikling av nye, potensielle destinasjoner i PATA-området.
– bistand til utvikling av et bærekraftig reiseliv i PATA-området.
– andre tiltak som kan styrke regionen i en reiselivsmessig sammenheng.

§ 2: Medlemmer
Medlemmer av PATA Norway Chapter kan være:
– Reiselivsbedrifter og reiselivsrelaterte bedrifter som arbeider eller har interesse av å arbeide med Asia og Stillehavsområdet..
– Enkeltpersoner som arbeider i bedrifter med tilknytning til Asia og Stillehavsomdet.
– Journalister med reiseliv som fagområde.

Søknad om medlemskap vurderes av styret i PATA Norway Chapter, som kan avslå denne dersom søkeren er beheftet med forhold som fører til tapt eller redusert anseelse i bransjen.

§ 2.1: Stemmerett
-Enkeltpersoner/journalister har forslagsrett men ikke stemmerett på Generalforsamlingen.

§ 3: Kontingent
Medlemskontingenten vedtas av generalforsamlingen for kommende foreningsår.

§ 4: Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens høyeste besluttende organ.
Denne skal avholdes innen 15. mars hvert år. Skriftlig innkalling pr. post eller e-mail skal skje med minst 14 dagers varsel.
Saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen, må være oversendt skriftlig til styret/sekretariatet senest 4 uker før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen skal følgende saker stå på dagsorden:
– godkjenning av innkalling og dagsorden.
– kartlegging av stemmetall.
– konstitutering; valg av ordstyrer, referent og 2 personer til å signere protokollen.
– styrets årsberetning.
– regnskap og revisjonsberetning.
– fastsettelse av kontingent.
– orientering om budsjett.
– valg i henhold til § 6.
– innkomne saker.

Ved avstemning, har hvert medlem 1 stemme. Alle saker, med unntak av saker som omhandler vedtekter og nedleggelse (se §§ 11 og 12), avgjøres ved simpelt flertall blant de frammøtte. Ved stemmelikhet, har formannen dobbeltstemme.

§ 5: Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles dersom styret eller minst 10 % av medlemsmassen krever det.

Innkalling skal skje skriftlig pr. post eller e-mail med minst 14 dagers varsel, vedlagt dokumentasjon i saken som er årsak til innkallingen. Bare saken(e) som er grunnlaget for innkallingen skal behandles.

§ 6: Styret
Styret består av formann og viseformann, som begge velges separat.
Det velges mellom 4 – 8 styremedlemmer og 2 vara.
Styret velges på Generalforsamling etter forslag fra valgkomiteen. Valgkomiteen, som skal bestå av 2 – 3 medlemmer, foreslås av styret og velges på Generalforsamlingen. Funkjonstiden for samtlige medlemmer av styret er 2 år og varamedlemmer kun 1 år. Det legges opp til en rotering der halvparten av styret er på valg hvert år.

Styret konstituerer seg på første styremøte etter Generalforsamlingen.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede på styremøtet. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.

§ 7: Sekretariat
Styret vurderer en sekretariatsløsning på engasjementsbasis ut fra hva styret finner hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig, og under hensyntagen til habilitetsproblematikken.

§ 8: Foreningsår
Foreningsåret, og dermed også regnskapsåret, går fra 1. januar til 31. desember.

§ 9: Utmelding
Utmelding må skje skriftlig, og skal være meddelt PATA Norway Chapter innen utløpet av oktober gjeldende fra og med etterfølgende foreningsår.

§ 10: Eksklusjon
Et medlem av PATA Norway Chapter kan ekskluderes dersom:
– kontingenten ikke blir betalt etter normal purring av kravet.
– medlemmet opptrer illojalt i forhold til PATA som organisasjon.
– medlemmet ellers opptrer på en måte som kan bringe organisasjonen i vanry.

I de to siste tilfellene bringer styret saken opp på generalforsamlingen, som fatter vedtak.

§ 11: Vedtektsendringer
Endringer av vedtektene kan bare skje etter vedtak på generalforsamling. Forslaget må oppnå 2/3 flertall av de fremmøtte stemmene for å være gyldig.

§ 12: Nedleggelse
Et forslag om nedleggelse av foreningen kan bare vedtas med 2/3 flertall av de fremmøtte på generalforsamlingen.
For å være gyldig, må et vedtak om nedleggelse fattes både på en ordinær og en ekstraordinær generalforsamling.
Disse generalforsamlingene må holdes med minst 4 ukers mellomrom.
Det må i et slikt tilfelle også utredes hva som skal skje med organisasjonens eventuelle midler og forpliktelser før de nevnte vedtakene fattes.

§ 13: Ikrafttredelse
Disse vedtektene er vedtatt under generalforsamling 25. februar 2015 og gjøres gjeldende med umiddelbar virkning.

PATA Chapter Bylaws August 2010
PATA Chapter Handbook April 2012